Akt o ustanovitvi

Na podlagi 6. člena Zakona o ustanovah (Uradni list RS, št. 60/1995) in 19. člena Statuta Študentske organizacije Univerze v Ljubljani je Študentski zbor Študentske organizacije Univerze v Ljubljani na seji, dne 04.03.2004 sprejel

AKT O USTANOVITVI  FUNDACIJE ŠTUDENTSKI TOLAR, USTANOVE ŠTUDENTSKE ORGANIZACIJE UNIVERZE V LJUBLJANI

I. IME IN SEDEŽ USTANOVITELJA
 
1. člen

S tem aktom Študentska organizacija Univerze v Ljubljani, Kersnikova 4, 1000 Ljubljana v skladu z Zakonom o ustanovah ustanavlja ustanovo.

Pristojnosti ustanoviteljice te ustanove izvršuje predsedstvo Študentske organizacije Univerze v Ljubljani, razen, če je s tem aktom oziroma statutom določen drug organ ustanoviteljice.

II. IME IN SEDEŽ USTANOVE
 
2. člen

Ime ustanove je: 
»FUNDACIJA ŠTUDENTSKI TOLAR, USTANOVA ŠTUDENTSKE ORGANIZACIJE UNIVERZE V LJUBLJANI«

Skrajšano ime ustanove je:
FUNDACIJA ŠTUDENTSKI TOLAR.

Sedež ustanove je: Ljubljana, Kersnikova 4.

III. USTANOVITVENO PREMOŽENJE

3. člen

Ustanovitveno premoženje ustanove je 1.500.000,00 SIT (z besedo milijon petsto tisoč slovenskih tolarjev), ki ga v celoti zagotovi ustanoviteljica.

IV. NAMEN USTANOVE

4. člen

Namen ustanovitve in delovanja ustanove je: 

 1. dodeljevanje materialne in denarne pomoči študentom, ki se znajdejo v socialni stiski
 2. pomoč socialno ogroženim študentom in s tem prispevanje k vzpostavitvi enakih možnosti pri dostopnosti visokošolskega izobraževanja
 3. sistemsko reševanje splošne ali trenutne socialne stiske študentov; 
 4. razvijanje pripravljenosti za pomoč posameznikom in ustvarjanje višje ravni medštudentske in občečloveške solidarnosti in 
 5. širjenje individualnih in skupinskih možnosti za doseganje višje ravni kakovosti življenja študentov in s tem kakovosti družbe.
V. ORGANI USTANOVE

5. člen

Organi ustanove so:

 1. Uprava
 2. Drugi organi, določeni s statutom ustanove.

V.1 Uprava ustanove

6. člen

Ustanovo upravlja Uprava ustanove (v nadaljevanju Uprava).

Upravo sestavlja pet (5) članov, in sicer:

 • dva predstavnika študentov ŠOU v Ljubljani
 • dva predstavnika strokovnih služb ŠOU v Ljubljani
 • en predstavnik zainteresirane javnosti.
7. člen

Mandat članov Uprave traja dve leti.

Članu Uprave preneha mandat z odstopom, razrešitvijo, s prenehanjem statusa študenta, prenehanjem pogodbe o zaposlitvi v ŠOU v Ljubljani ali v primeru trajne nezmožnosti za opravljanje funkcije.

8. člen

Člane Uprave imenuje Predsedstvo ŠOU v Ljubljani.

Predsedstvo imenuje predstavnike študentov ŠOU v Ljubljani in predstavnika zainteresirane javnosti na predlog Študentskega zbora, predstavnika strokovnih služb ŠOU v Ljubljani pa na predlog direktorja ŠOU v Ljubljani.

Člani uprave so lahko ponovno imenovani.

9. člen

Uprava dela in odloča na sejah.

Uprava se konstituira na svoji prvi redni seji. 

Predsednika Uprave izmed sebe izvolijo člani Uprave ustanove.

Predsednik Uprave predstavlja in zastopa ustanovo in odgovarja za zakonitost njenega poslovanja. Je odredbodajalec finančnega načrta ustanove in podpisuje posamične akte, listine ter druge dokumente, ki se nanašajo na upravljanje ustanove in opravlja druge naloge, določene s statutom ustanove.

10. člen

Uprava ima naslednje naloge:

 1. upravlja in zastopa ustanovo 
 2. skrbi za izvajanje namena ustanove
 3. je hkrati komisija, ki rešuje vloge prosilcev  in odloča o dodeljevanju pomoči študentom
 4. predlaga ustanoviteljici spremembe statuta 
 5. po predhodnem pisnem soglasju ustanoviteljice sprejema letni načrt dela in letni finančni načrt ustanove
 6. sprejema zaključni račun ustanove in letno delovno poročilo
 7. po predhodnem pisnem soglasju ustanoviteljice sprejema merila oz. kriterije (pravilnik), za dodeljevanje pomoči študentom
 8. sprejema druge akte, potrebne za delovanje in poslovanje ustanove, razen če ni s tem aktom ali statutom drugače določeno
 9. letno poroča o delu ustanove ustanovitelju
 10. razpravlja in sprejema odločitve o projektih in drugih vprašanjih povezanih z  upravljanjem in zastopanjem ustanove
 11. predlaga ustanoviteljici spremembo imena, sedeža ali namena ustanove 
 12. opravlja druga dela in naloge, določene z aktom o ustanovitvi in s statutom ustanove.

11. člen

Podrobnejše določbe o imenovanju članov Uprave ustanove ter njeni organizaciji in delovanju določa statut.

12. člen

Člani Uprave so upravičeni do povrnitve potnih stroškov, dnevnic in nagrade, v skladu z  merili, določenimi s statutom.

V.1.1. Poimenski člani prve uprave

13. člen

Člani prve Uprave so:

 • Peter Grum
 • Tanja Metelko Lisec
 • Tinka Rauh
 • Alenka Urbanc
 • Snežana Vidovič
VI. Splošni akti ustanove
 
14. člen

Ustanova ima statut, ki ureja:

 1. organizacijo ustanove
 2. organe ustanove, njihove pristojnosti in način odločanja
 3. način razpolaganja s sredstvi
 4. druga vprašanja, pomembna za opravljanje dejavnosti v skladu z namenom za katerega je ustanovljena.

Statut sprejme Predsedstvo ŠOU v Ljubljani. Ustanova ima lahko tudi druge splošne akte, ki jih določa statut.

VII. Premoženje ustanove
 
15. člen

Ustanova pridobiva sredstva:

 • iz sredstev ustanoviteljice
 • preko javnih razpisov
 • iz dotacij, donacij, prispevkov pravnih in fizičnih oseb
 • iz drugih virov.

Sredstva sme ustanova uporabiti le za izvajanje namena ustanove in za poslovanje ustanove.

V primeru prenehanja delovanja ustanove se premoženje ustanove dodeli drugi ustanovi, ki izvaja enak ali podoben namen oziroma v skladu z zakonom.

VIII. Medsebojna razmerja med ustanoviteljico in ustanovo

16. člen

Ustanova postane pravna oseba, ko izda organ, pristojen za ustanove, soglasje k aktu o ustanovitvi.

Ustanova nastopa v pravnem prometu samostojno v svojem imenu in za svoj račun.

Ustanoviteljica ni odgovorna za obveznosti ustanove.

Ustanova ima pravico dajati pobude, stališča in predloge v zvezi z dejavnostjo oz. namenom, ki ga opravlja, ustanoviteljica pa je dolžna o njih zavzeti stališča.

Ustanoviteljica je dolžna sklepati o zadevah, za katere je z zakonom, tem aktom ali statutom ustanove določena njena pristojnost.

IX. Prehodne in končne določbe

17. člen

Predsedstvo ŠOU v Ljubljani je dolžno v 30 dneh po izdaji soglasja k aktu o ustanovitvi sprejeti statut ustanove.

Uprava je dolžna najpozneje v treh mesecih po izdaji soglasja k aktu o ustanovitvi predložiti statut pristojnemu ministrstvu. 

Uprava je dolžna v 60 dneh po izdaji soglasja organa, ki je pristojen za ustanove, k aktu o ustanovitvi sprejeti Pravilnik o merilih in kriterijih za dodeljevanje materialne pomoči študentom. 

18. člen

Ta akt o ustanovitvi se sestavi v obliki notarskega zapisa in začne veljati z dnem, ko notarski zapis podpiše pooblaščena oseba ustanovitelja ustanove.

Ljubljana, 05.03.2004

Predsednik Študentskega zbora
Jaka Brumen

Kontakt

Fundacija Študentski tolar
Ustanova ŠOU v Ljubljani
Pivovarniška ulica 6, 1000 Ljubljana 

 

Uradne ure:

ponedeljek in četrtek: 10.00 - 14.00

sreda: 13.00 - 17.00

 

 

info@studentski-tolar.si
01 43 80 219 

Obiščite nas tudi na Facebook strani.

Podporniki in partnerji