Print this page

Akt o ustanovitvi

Na podlagi 6. člena Zakona o ustanovah in 18. točke 32. člena Statuta Študentske organizacije Univerze v Ljubljani ustanoviteljica Študentska organizacija Univerze v Ljubljani, Pivovarniška 6, Ljubljana, sprejema naslednji čistopis akta s spremembami in dopolnitvami, sprejetimi na 12. redni seji Študentskega zbora Študentske organizacije Univerze v Ljubljani, dne 14. 6. 2017:

 

 

AKT O USTANOVITVI FUNDACIJE ŠTUDENTSKI TOLAR,

USTANOVE ŠOU V LJUBLJANI 1. IME IN SEDEŽ USTANOVITELJICE

 

 1. člen

 

S tem aktom Študentska organizacija Univerze v Ljubljani, Pivovarniška 6, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju ŠOU v Ljubljani oz. ustanoviteljica) v skladu z Zakonom o ustanovah ustanavlja ustanovo.


Pristojnosti ustanoviteljice te ustanove izvršujejo organi ŠOU v Ljubljani določeni s tem aktom oziroma statutom ustanove. Če ni posebej določeno, pristojnosti ustanoviteljice te ustanove izvršuje Študentski zbor ŠOU v Ljubljani.

 

Ustanova je nepridobitna nevladna organizacija zasebnega prava.

 

 1. IME IN SEDEŽ USTANOVE

 

 1. člen

 

Ime ustanove:

FUNDACIJA ŠTUDENTSKI TOLAR, USTANOVA ŠOU V LJUBLJANI.

Skrajšano ime ustanove:

Fundacija Študentski tolar.

Sedež ustanove:

Ljubljana.

 

III. USTANOVITVENO PREMOŽENJE

 

 1. člen

 

Ustanovitveno premoženje ustanove je 6.259,39 EUR. V celoti ga zagotovi ustanoviteljica.

 

 1. NAMEN USTANOVE

 

 1. člen

 

Namen ustanovitve in delovanja ustanove je: 

 • dodeljevanje denarne, materialne in druge pomoči študentom, ki se znajdejo v socialni stiski;
 • pomoč študentom v socialni stiski in s tem prispevanje k vzpostavitvi enakih možnosti pri dostopnosti izobraževanja;
 • prizadevanje za izboljšanje socialnega položaja študentov;
 • sistemsko reševanje splošne ali trenutne socialne stiske študentov; 
 • razvijanje pripravljenosti za pomoč posameznikom in ustvarjanje višje ravni medštudentske in občečloveške solidarnosti in 
 • širjenje individualnih in skupinskih možnosti za doseganje višje ravni kakovosti življenja študentov in s tem kakovosti družbe.

 

Ustanova lahko v ciljno publiko izvajanja svojega namena poleg študentov s soglasjem ustanoviteljice vključuje tudi druge mlade.


 1. ORGANI USTANOVE

 

 1. člen

 

Organi ustanove so:

 • Uprava;
 • drugi organi, določeni s statutom ustanove.

 

V.1 UPRAVA USTANOVE

 

 1. člen

 

Ustanovo upravlja Uprava, ki jo sestavlja pet (5) članov, in sicer:

 • dva predstavnika študentov ŠOU v Ljubljani;
 • dva predstavnika strokovnih služb ŠOU v Ljubljani;
 • en predstavnik zainteresirane javnosti, ki je zaposlen na področju dela z mladimi ali socialnega dela oz. ima na tem področju vidne dosežke.

 

 1. člen

 

Mandat članov Uprave traja dve leti.

 

Članu Uprave preneha mandat:

 • z odstopom,
 • z razrešitvijo ali
 • v primeru trajne nezmožnosti za opravljanje funkcije.

 

Člani Uprave so lahko ponovno imenovani.

 

 1. člen

 

Člane Uprave imenuje direktor ŠOU v Ljubljani v skladu s statutom. O imenovanju direktor ŠOU v Ljubljani obvesti Predsedstvo ŠOU v Ljubljani.

 

Direktor ŠOU v Ljubljani imenuje:

 • enega predstavnika študentov ŠOU v Ljubljani na predlog predsednika ŠOU v Ljubljani;
 • drugega predstavnika študentov ŠOU v Ljubljani na predlog predsednika Študentskega zbora ŠOU v Ljubljani ali vodje resorja ŠOU v Ljubljani s področja sociale ali zaposlenih v ustanovi;
 • predstavnika zainteresirane javnosti na predlog zaposlenih v ustanovi;
 • predstavnike strokovnih služb ŠOU v Ljubljani pa na svoj predlog.

 

Člani Uprave ne morejo biti osebe, ki:

 • niso polnoletne ali ki niso poslovno sposobne;
 • so zaposlene v ustanovi;
 • opravljajo nadzor nad ustanovo;
 • so zakoniti zastopnik ŠOU v Ljubljani ali zakoniti zastopnik pravne osebe, katere ustanovitelj ali soustanovitelj je ŠOU v Ljubljani.

 

Podrobnejše določbe o imenovanju članov Uprave ter njeni organizaciji in delovanju določa statut.

 

 1. člen

 

Uprava dela in odloča na sejah. Uprava je sklepčna, če so na seji prisotni vsaj trije člani uprave.

 

Uprava se konstituira na svoji prvi redni seji. 

 

Predsednika Uprave izmed sebe izvolijo člani Uprave.

Predsednik Uprave ne more biti študent.

 

Predsednik Uprave predstavlja in zastopa ustanovo ter odgovarja za zakonitost njenega poslovanja. Je odredbodajalec finančnega načrta ustanove in podpisuje posamične akte, listine in druge dokumente, ki se nanašajo na upravljanje ustanove, sprejema odločitve o projektih in drugih vsebinskih vprašanjih, vodi in izvaja delo ustanove ter opravlja druge naloge, določene s statutom ustanove.

 

 1. člen

 

Uprava ima naslednje naloge:

 • upravlja ustanovo;
 • skrbi za izvajanje namena ustanove;
 • je komisija, ki rešuje vloge prosilcev in odloča o dodeljevanju pomoči študentom, ali pa za to nalogo imenuje sebi podrejeno komisijo;
 • predlaga ustanoviteljici spremembe statuta in akta o ustanovitvi ter s tem prične postopek spreminjanja teh aktov; 
 • sprejema letni načrt dela in letni finančni načrt ustanove;
 • sprejema zaključni račun ustanove in letno delovno poročilo;
 • sprejema merila oz. kriterije za dodeljevanje pomoči študentom;
 • sprejema druge akte, potrebne za delovanje in poslovanje ustanove, če ni s tem aktom ali statutom drugače določeno;
 • ustanoviteljici letno poroča o delu ustanove;
 • razpravlja in sprejema odločitve o projektih in drugih vprašanjih, povezanih z upravljanjem ustanove;
 • predlaga ustanoviteljici spremembo imena, sedeža ali namena ustanove;
 • opravlja druga dela in naloge, določene z aktom o ustanovitvi in s statutom.

 

 1. člen

 

Uprava tudi določa naslov sedeža ustanove (ulica in hišna številka).

 

Uprava mora o spremembi naslova sedeža ustanove obvestiti ustanovitelja in ministrstvo, pristojno za notranje zadeve, v skladu z Zakonom o ustanovah.

 

 1. člen

 

Člani Uprave so upravičeni do povrnitve potnih stroškov, dnevnic in nagrade v skladu z merili, določenimi s statutom.

 

 1. člen

 

Člani prve Uprave so: Peter Grum, Tanja Metelko Lisec, Tinka Rauh, Alenka Urbanc in Snežana Vidovič.

 

 1. SPLOŠNI AKTI USTANOVE

 

 1. člen

 

Ustanova ima statut, ki ga sprejme Predsedstvo ŠOU v Ljubljani. Statut ureja:

 • organizacijo ustanove;
 • organe ustanove, njihove pristojnosti in način odločanja;
 • način razpolaganja s sredstvi;
 • druga vprašanja, pomembna za opravljanje dejavnosti v skladu z namenom, za katerega je ustanova ustanovljena.

 

Ustanova ima lahko tudi druge splošne akte, ki jih določa statut.

 

VII. PREMOŽENJE USTANOVE

 

 1. člen

 

Ustanova pridobiva sredstva:

 • iz sredstev ustanoviteljice, ki jih je ustanoviteljica dolžna vsakoletno namenjati za izvajanje namena ustanove in sicer najmanj v višini 4,6 % svojih predvidenih letnih prihodkov z naslova koncesijskih dajatev;
 • preko javnih razpisov;
 • iz dotacij, donacij, prispevkov pravnih in fizičnih oseb;
 • iz drugih virov.

 

Sredstva sme ustanova uporabiti za izvajanje namena ustanove in za poslovanje ustanove.

 

V primeru prenehanja delovanja ustanove na podlagi odločitve Študentskega zbora ŠOU v Ljubljani se premoženje ustanove dodeli drugi ustanovi, ki izvaja enak ali podoben namen oziroma v skladu z zakonom.

 

Ustanova lahko razpolaga z nepremičnino, če za to pridobi soglasje organa, pristojnega za ustanove.

 

VIII. MEDSEBOJNA RAZMERJA MED USTANOVITELJICO IN USTANOVO

 

 1. člen

 

Ustanova postane pravna oseba, ko izda organ, pristojen za ustanove, soglasje k aktu o ustanovitvi.

 

Ustanova nastopa v pravnem prometu samostojno v svojem imenu in za svoj račun.

 

Ustanoviteljica je odgovorna za morebitne obveznosti ustanove.

 

Ustanova ima pravico dajati pobude, stališča in predloge v zvezi z dejavnostjo oz. namenom, ki ga opravlja, ustanoviteljica pa je dolžna o njih zavzeti stališča.

 

Ustanoviteljica je dolžna sklepati o zadevah, za katere je z zakonom, tem aktom ali statutom ustanove določena njena pristojnost.

 

 1. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

 

 1. člen

 

Predsedstvo ŠOU v Ljubljani je dolžno v 30 dneh po izdaji soglasja k aktu o ustanovitvi sprejeti statut ustanove.

 

Uprava je dolžna najpozneje v treh mesecih po izdaji soglasja k aktu o ustanovitvi predložiti statut pristojnemu ministrstvu.

 

Uprava je dolžna v 60 dneh po izdaji soglasja k aktu o ustanovitvi sprejeti pravilnik o merilih in kriterijih za dodeljevanje pomoči študentom. 

 

Uprava je dolžna najpozneje v 30 dneh po izdaji soglasja k aktu o ustanovitvi sklepati o naslovu sedeža ustanove (ulica, hišna številka). Za čas do sklepa uprave se za začasni naslov sedeža ustanove določi poslovni naslov ustanovitelja.

 

 1. člen

 

Določbe statuta in pravilnikov, sprejetih na podlagi prejšnjega akta o ustanovitvi z dne 4. 12. 2014, veljajo še naprej, dokler ne bodo sprejeti novi pravilniki oz. statut, razen v kolikor so v nasprotju z novim aktom o ustanovitvi.

Določbe drugih aktov ustanove se smiselno in v skladu s tem aktom o ustanovitvi uporabljajo do sprejetja novih aktov.

 

 1. člen

 

Ta akt o ustanovitvi se sestavi v obliki notarskega zapisa in začne veljati z dnem, ko k besedilu novega akta o ustanovitvi poda soglasje organ, pristojen za ustanove.

 

Z dnem veljavnosti tega čistopisa akta o ustanovitvi preneha veljati Akt o ustanovitvi Fundacije Študentski tolar, ustanove ŠOU v Ljubljani z dne 4. 12. 2014.


Ljubljana, 16. 6. 2017

 

predsednik

Študentskega zbora ŠOU v Ljubljani

Tim Gregor Grünfeld